ONLINE FORDÍTÓ- ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA


Kezdőlap  »  Adatkezelési Tájékoztató


A TIGERHEAD Translations Fordítóiroda Adatkezelési TéjákoztatójaAz Európai Parlament és Tanács 2016/679 (EU) Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerint a személyes adatok kezelése vonatkozásában felvilágosítást kell nyújtani. E rendelkezésnek eleget téve, tájékoztatjuk a szolgáltatásainkat igénybe vevő megrendelőnket, egyéb szerződéses partnerünket, illetve honlapunk látogatóit a TIGERHEAD SOLUTIONS Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
1. AZ ADATKEZELŐNeve: TIGERHEAD SOLUTIONS Kft.
Székhelye: 2851 Környe, Környebánya telep 5/3.
Telefon: +36 70 520 2674
URL cím: www.tigerhead.hu
E-mail: info@tigerhead.hu
Adatvédelmi felelős: Belényesi Orsolya
2. FOGALMAKSzemélyes adatnak tekintünk azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információt.
Azonosíthatónak tekintünk egy természetes személyt, ha az valamilyen azonosító - pl. név, egyéb személyes adat, valamilyen azonosítási szám, helymeghatározó adat, online azonosító, illetve a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemző - alapján egyértelműen névhez köthető.
Adatkezelésnek nevezzük a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet összességét, így a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, tárolást, átalakítást/módosítást, lekérdezést, betekintést, felhasználást, közlést, továbbítást, terjesztést vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételt, továbbá az összekapcsolást, korlátozást, törlést, illetve megsemmisítést.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza.
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖREAz adatkezelés jogalapját képezi, hogy szolgáltatása ellátása során az adatkezelő kénytelen minden megbízótól bizonyos személyes adatokat bekérni és tárolni. Az adatok bekérése és átadása legtöbbször elektronikusan (emailben vagy webes felületen), néha - főként magánmegrendelők esetében - személyesen történik.
Közületi megrendelés esetén a bekért és kezelt adatok a megrendelés ügyintézőjének nevére, email címére, mobilszámára és munkáltatójának nevére korlátozódnak.
Magánmegrendelések esetén az adatkezelő a megbízás teljesítése során a fenti adatokon túlmenően a természetes személy legkülönfélébb és gyakran kifejezetten bizalmas adataihoz is hozzáfér, tekintettel arra, hogy a magánmegbízások sokszor a természetes személy megbízó legkülönfélébb személyes adatait tartalmazó dokumentumok (pl. anyakönyvi kivonatok, oklevelek, diplomák, igazolványok, orvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.) magyarról idegen nyelvre vagy idegen nyelvről magyarra történő fordítására vonatkoznak.
Ügyfeleink az adatkezeléshez való hozzájárulásukat a szolgáltatásunk megrendelésével automatikusan megadják, és ezt a hozzájárulást csakis abban az esetben vonhatják vissza, ha egyúttal a személyes adatokat tartalmazó dokumentum fordítására vonatkozó megrendelésüket is törlik. Ezt mindaddig megtehetik, amíg a megbízás teljesítése, azaz a dokumentum(ok) fordítása kezdetét nem vette.
Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.
4. A WEBES FELHASZNÁLÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS4.1. A weblap használatával összefüggésben gyűjtött adatok
4.1.1. Technikai adatok, látogatási adatok
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak. Adatkezelő a Felhasználó IP címét, földrajzi lokalizációs adatait, a csatlakozás dátumát és időpontját nem tárolja, más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

4.1.2. Cookie-k kezelése
Adatkezelő a felhasználó számítógépén adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) nem helyez el, a weblappal kapcsolatos felhasználói interakciókat nem tárolja el.

4.1.3. Külső szolgáltatók adatkezelése
A portál html kódja az adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat nem tartalmaz.

4.1.4. A Google Analytics által elhelyezett cookie-k
A portál html kódja nem használ Google Analytics cookie-kat.

4.1.5. Google Adwords
A portál html kódja nem használ Google Adwords cookie-kat.
5. ADATBIZTONSÁGAz adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
6. A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
A felhasználónak joga van ahhoz, hogy az adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, ellenőrizze, hogy adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A felhasználónak az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) kell eljuttatnia az adatkezelő részére. Az adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg a felhasználó részére.
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:
- a kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
- adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
- adatforrás megjelölése.
A felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. A kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
A felhasználó kérésére az adatkezelő késedelem nélkül helyesbíti/ módosítja a felhasználó által írásban vagy az adatkezelő valamelyik irodájában személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

6.3. Adatkezelés korlátozásához való jog
A felhasználó kérheti az adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását.
Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez/védelméhez vagy más természetes ill. jogi személy jogainak védelme érdekében, továbbá az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Az adatkezelő a felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Törléshez való jog
A felhasználó kérésére az adatkezelő haladéktalanul törli a vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:
1) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
2) A felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3) A felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;
4) A felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik; 5) A személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezeli;

A felhasználó a törléshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges
1) A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
2) Népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
3) Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; 4) Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság teszi lehetővé, hogy a felhasználó megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az adtakezelő rendszerében megtalálható, a felhasználó által átadott ,,saját" adatait saját céljaira és az általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. A jogosultság minden esetben csakis a felhasználó által átadott adatokra korlátozódik; egyéb adatok hordozhatóságára nincs lehetőség nincs. A felhasználó ilyenkor a rá vonatkozó és az adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:
- Tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kapja meg;
- Azokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani;
- Kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, amennyiben ez technikailag megvalósítható az adatkezelő rendszerében.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
A felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő törli a vonatkozó adatokat rendszeréből.

6.7. Kérelem teljesítésének határideje
Az adatkezelő késedelem nélkül, de mindenképpen bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót.
7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEKA felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.
A felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy nem képes a felhasználót azonosítani. Ha a felhasználó kérelme megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az adatkezelőt terheli. Ha az adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
A felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
1) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, illetve
2) bíróság előtt érvényesítheti jogait.
8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSEAdatvédelmi incidensnek nevezzük a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket.
Az adatkezelő, az incidens bekövetkezése esetén legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, feltéve, hogy az nem járt kockázattal természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEKAz adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót, az érintettek értesítésének kötelezettsége mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba, kivéve, ha a módosítások ellen a felhasználó tiltakozik. A felhasználó a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó, e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. május 25.
Vissza az oldal tetejére

Kezdőlap  »  Adatkezelési Tájékoztató