ONLINE FORDÍTÓ- ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA


Kezdőlap  »  Általános Szerződési Feltételek


A TIGERHEAD Translations Fordítóiroda Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)1. Megbízás tárgya


1. Megbízó és a TIGERHEAD SOLUTIONS Kft. (továbbiakban: Fordítóiroda) megállapodnak egymással, hogy a Fordítóiroda a Megbízó által rendelkezésére bocsátott forrásnyelvi szöveg célnyelvre történő fordítását (a továbbiakban: fordítás), és/vagy a már célnyelvre lefordított szövegnek a forrásnyelvi szöveg alapján történő lektorálását (a továbbiakban: lektorálás) a megrendelésben meghatározott határidőre elvégzi.

2. A Fordítóiroda a jelen szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a fordítási / lektorálási feladatot a tőle elvárható legnagyobb gondossággal látja el.
2. Megrendelés


1. A Megbízó az erre a célra rendszeresített formanyomtatványát, a megrendelőlapot (továbbiakban: Megrendelés) kitöltve és cégszerű aláírással ellátva bízza meg a Fordítóirodát a fordítási vagy lektorálási feladattal, és megküldi a Megrendelést és a fordítandó forrásnyelvi szöveget vagy a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket.

2. A Megbízó szervezetén belül a megrendelési jogosultságot maga határozza meg, és maga ellenőrzi. A Fordítóiroda a Megrendelések során az adott személy jogosultságát nem vizsgálja.

3. A Megbízó érvényes Megrendelésének feltétele, hogy amennyiben a Megbízó és a Fordítóiroda között korábban a jelen jogviszony tárgyával azonos jogviszony állt fenn, a Megbízó a korábbi jogos megbízási díjakat kiegyenlítette, tartozása a Fordítóirodával szemben nem áll fenn.

4. A Megrendelés akkor tekintendő elfogadottnak, és a teljesítési határidő akkor kezdődik, amikor a Fordítóiroda a fordítandó szöveget kézhez vette, ezt írásban vagy más bizonyítható módon visszaigazolta, kivéve, ha a fordítandó szöveg határidőben való teljesítést veszélyeztetve késedelmesen érkezik meg vagy/és a szöveg olvashatósági hiányossága miatt nem alkalmas a fordítási vagy lektorálási tevékenység elvégzésére és - mindkét esetben - a Fordítóiroda a Megbízót erről értesítette.

5. A Megbízó nettó 200.000,- Ft értéket meghaladó Megrendelése esetén a Fordítóiroda részszámlája ellenében előleget (50 %) köteles fizetni banki átutalással. A Megrendelés ebben az esetben a banki átutalási megbízás faxon/e-mailben történő megküldésével egyidejűleg tekinthető a Fordítóiroda által elfogadottnak.

6. A Megbízó a fordítandó szöveget a megrendeléssel egyidejűleg, saját költségére megküldi a Fordítóiroda részére. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a szöveg továbbítása során olvashatósági hiányosság léphet fel, ennek kockázatát viseli. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megbízót terheli, különösen a késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés esetében.

7. Olvashatósági hiányosság esetén a Megbízó gondoskodik a fordítandó / lektorálandó szövegnek a Fordítóiroda részére olvasható formában történő eljuttatásáról.

8. A Fordítóiroda a várható és Megbízónak előre jelzett késedelme esetén a Megbízó jogosult a megbízástól a Fordítóirodának címzett, a késedelemről történő értesítéstől számított egy munkanapon belül faxon vagy más igazolható módon megküldött írásbeli nyilatkozatával elállni. Ez esetben a Megbízó köteles a már elvégzett fordítás díját a Fordítóirodának megfizetni.

9. Amennyiben a Megbízó elállással nem él, a felek kötelesek az új teljesítési határidőt meghatározni, amely elfogadását a Megbízó köteles faxon, e-mailben vagy más írásbeli formában haladéktalanul visszaigazolni.

10. Új teljesítési határidőben való megállapodás vagy a fordítandó / lektorálandó szöveg olvasható formában történő eljuttatása hiányában a Megrendelés érvénytelennek tekintendő.

11. A Megbízó kijelenti, hogy minden korlátozástól mentesen jogosult a megbízás tárgyát képező tevékenységgel a Fordítóirodát megbízni. Amennyiben harmadik személy a Fordítóirodával szemben akár szerzői jogainak megsértése, akár más jogalapból eredően igényt érvényesít, Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól Megbízót mentesíti.
3. Fordítóiroda teljesítése


1. A Fordítóiroda a megbízás teljesítése során alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó tevékenységéért a Fordítóiroda úgy felel, mintha maga járt volna el.

2. A Fordítóiroda fordítási tevékenysége eredményeképpen vagy pontos fordítás vagy egyéni eredeti jellegű fordítás, azaz az utóbbi esetben a jogszabályi feltételek fennállásakor a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt álló mű jön létre. A Fordítóiroda területi- és időbeli-, valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozástól mentesen díjmentes felhasználási jogot enged a Megbízó részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a fordítási megbízási díj megfizetésével egyidejűleg. Megbízó jogosult a szerzői művel rendelkezni, azt esetlegesen átdolgozni. A Fordítóiroda, amennyiben nem ő tekintendő a szerzői műnek tekintendő fordítás szerzőjének, szavatosságot vállal a Megbízó felé, hogy a nevezett felhasználási jog továbbengedéséhez szükséges jogosultságot a szerzőtől megszerzi.

3. A Fordítóiroda a fordítást, illetve a lektorálást jó minőségben, amennyiben a fordítás célját a Megbízó megadta, a fordítási / lektorálási célra alkalmas módon köteles elvégezni. A fordítandó / lektorálandó szövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására a Fordítóiroda nem köteles, kivéve ha a Megbízó a fordítandó / lektorálandó szöveg megküldésével egyidejűleg a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátja a terminológiák fordítását is.

4. A Fordítóiroda a lefordított / lektorált szöveget a Megrendelésben meghatározott módon juttatja el a Megbízó részére.

5. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fordítandó, a lefordított, a lektorált és lektorálandó szöveg e-mailen keresztüli küldése nem biztosítja a szöveg nem-megismerhetőségét és integritásának megőrzését. Megbízó az e-mailben történő továbbítást saját kockázatára végzi, illetve kéri. Az ebből eredő károkért a Fordítóiroda nem felel.

6. A Fordítóiroda a Megbízó írásbeli kérésének megfelelően a részére megküldött szövegeket a lefordított / lektorált szöveg megküldésével egyidejűleg visszajuttatja vagy megsemmisíti vagy egy (1) év időtartamra megőrzi.

7. A Megbízó kérheti a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását, kiegészítését. Amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Fordítóiroda haladéktalanul jelzi ezt a Megbízó felé. Amennyiben a felszólítás ellenére Megbízó nem jelöli meg pontosan a változtatni kívánt részeket, a Fordítóiroda jogosult a tejes szöveg lektorálását a Megbízónak felszámítani. Amennyiben a Megbízó csak a módosítások átvezetését rendeli meg, és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a fordítandó dokumentumban, a Fordítóiroda csak a bejelölt részeket fordítja le és csak azok fordítását számlázza a Megbízónak.
4. Fizetési feltételek


1. A Megbízó a Megrendelésen rögzített díjat fizeti a Fordítóirodának a megbízás teljesítéséért. Sürgős vagy azonnali megrendelés esetén a Megbízó felárat köteles megfizetni a Fordítóiroda részére.

2. A Megbízó a Fordítóiroda szabályosan kiállított végszámlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással a Fordítóiroda számlájára átutalni. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízó a Polgári Törvénykönyv 301.§ és a 301/A § szakaszában foglaltaknak megfelelően az évi költségvetési törvényben meghatározott mértékű kamatot köteles késedelmi kamatként a Fordítóirodának megfizetni.
5. Hibás teljesítés, késedelem


1. Megbízó a fordítás / lektorálás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt a lefordított szöveg átvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a Fordítóirodának írásban jelezni. A fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megbízó köteles a lehető legpontosabban megjelölni. A Fordítóiroda a hiba, illetve hibák kijavítására egy közös megegyezéssel megállapított, 5 munkanapnál nem rövidebb határidőn belül köteles. Ha a Fordítóiroda a megfelelő határidő hosszabbítás alatt a hiányosságokat nem javítja ki, a Megbízó jogosult a fordítás díjának mérséklésére, illetve az elállásra. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megbízót nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

2. A fordítandó szöveg esetleges nyelvtani, stilisztikai hibáiból, hiányosságaiból, a nem egyértelmű megfogalmazásából eredő fordítási hibákkal, valamint a szöveg szerkesztésével, tördelésével kapcsolatos bármilyen jellegű igényérvényesítés a Fordítóirodával szemben kizárt.

3. Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve cégen belüli) valamint nem meghatározott rövidítések, szakkifejezések, amennyiben a Megbízó ezeket a megrendeléssel egyidejűleg nem közli a Fordítóirodával, nem minősülnek fordítási hibának.
Amennyiben Megbízó irodalmi vagy más művészi alkotás fordítását kéri, Megbízó az általános fordítási és nyelvtani szabályok betartásával köteles eljárni.

4. Nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott) olvashatatlan illetve értelmetlen dokumentumok fordítása esetén a Megbízó köteles ezen dokumentumokat olvashatóvá tenni.

A teljesítési határidő ezen dokumentumok olvasható formában történő átadásától kezdődik. 5. A kijavítási szavatossági igények nem jogosítják fel a Megbízót a megállapodásban rögzített fizetések visszatartására, illetve csökkentésére.

6. A Megbízó a fordítás / lektorálás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Fordítóirodával szemben, amennyiben az 5.1 pont szerinti kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett.

7. A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén Megbízó 24 óra késedelem elteltét követően a megbízástól való elállásra jogosult. A felek a Megbízó elállási jogát - ide nem értve a 2.9 pontba foglalt esetet - a nevezett késedelmi határidő letelte előtt kizárják.

8. A késedelem a Megbízót a szerződéstől való elállásra csak akkor jogosítja fel, ha ezt írásban külön kikötötte. A Megbízó késedelme a Fordítóiroda késedelmét kizárja. Jogszerű elállás esetén a Fordítóiroda csupán indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt.

9. Abban az esetben, ha a Megbízó egy már megrendelt fordítási megbízást visszavon, akkor a visszavonás időpontjáig már elkészült munka díját kifizetni tartozik.
6. Hatály, felmondás


1. A felek a jelen általános szerződési feltételek pontjai szerint a megrendelőlap aláírásával a megbízás teljesítéséig terjedő időre szóló szerződést kötnek.
7. Egyéb rendelkezések


1. A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkit, aki a fordítandó dokumentumba, illetve a fordításba betekintést nyer, a fordítások tartalmának titokban tartására kötelez.

2. A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék. Ennek sikertelensége esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezési az irányadók.

3. A jelen általános szerződési feltételek a Megbízó és Fordítóiroda között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A jelen általános szerződési feltételektől a felek írásban eltérhetnek.

Törökbálint, 2011. január 7.


Vissza az oldal tetejére

Kezdőlap  »  Általános Szerződési Feltételek